Tüzük

K.K.T.C. TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

ANA  TÜZÜĞÜ

I-GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

K.K.T.C. Teknik Öğretmenler Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur.

Derneğin adı kısaca “TÖDER” dir.

 MADDE 2: DERNEĞİN ADRESİ

Derneğin adresi: Kemal Aşık Cad. No:64 Ofis:15 K.Kaymaklı / Lefkoşa

Derneğin halen herhangi bir şubesi yoktur. İleride şube açılacaksa, ilgili yasal hükümler Tüzüğe ilave edilecektir.

 MADDE 3: DERNEĞİN AMAÇLARI

Derneğin amaçları Mesleki Teknik Eğitimin geliştirilmesine çalışmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak,üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerinin karşılaştıkları sorunları aşmada onlara yardımcı olmak.

 MADDE 4: DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri ve benzerlerini yapar.

1) Mesleki Teknik Eğitimin çağdaş eğitim, öğretim ilkeleri,öğretmen hak ve ödevleri

ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi için öneri ve projeler üretmek.

2) Mesleki Teknik Eğitimle ilgili bilimsel,tanıtıcı,öğretici yayınlar,broşürler,paneller

ve eğitsel çalışmalar yapmak.

3) Üyelerinin sorunlarının çözümünde, haklarının korunmasında ilgili kuruluş ve

birimlerle çalışmalar yapmak.

4) Dernek üyeleri arasında dayanışmayı geliştirmek için sosyal etkinlikler düzenlemek.

5) Üyeleri arasında bilgi ve iletişim sağlamak amacıyla dergi,broşür yayınlamak,

6) Yurt içi ve/veya dışında benzer amaçlarla faaliyet gösteren kuruluş,birlik veya

derneklerle işbirliği yapmak.

7) Yasalar çerçevesinde derneklere tanınan faaliyetlerde bulunmak.

8) Dernek siyasi faaliyetlerde bulunmaz.

 II-DERNEK  ÜYELİĞİ

 MADDE 5: DERNEĞE ÜYE OLMA

KKTC vatandaşlarından aşağıdaki koşulları taşıyanlar derneğe üye olabilir.

Derneğe iki çeşit üye olunabilir

a) Asil Üyelik       b) Fahri (Şeref) üyeliği

 a) Asil Üyelik

1) KKTC vatandaşı,

2) 18 yaşını bitirmiş

3) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

4) Yük kızartıcı bir suçtan mahkum veya kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamak

5) Bu maddenin 1. fıkrası 7/1991 sayılı Birlikler ve Dernekler (Değişiklik) Yasasına aykırı yorumlanamaz.

6) Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatların en fazla 30 gün içerisindeki kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine  duyurur.

7) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

8) Dernekten kendi arzusu ile ayrılmış üyeyi tekrar kabul etmeye ayrılan üyenin de tekrar derneğe dönmeye hakkı vardır.

 9) Mesleki Teknik Öğretime bağlı okullara Teknik Öğretmen veya Teknik Öğretim Görevlisi ve/veya Köy Kadın Kursu öğretmeni olarak atanıp Müdür, Müdür Muavini, Atölye Şefi, Bölüm Şefi olarak görev yapanlar ve bu görevlerden emekliye ayrılanlar.

10) Orta öğretime bağlı orta okullara İş Teknik Öğretmeni ve İş Eğitimi Öğretmeni ve / veya Ev Ekonomisi Öğretmeni gibi teknik alanda göreve atananlar ve bu görevden emekliye ayrılanlar.

11)Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullara Teknik Öğretmen olarak atanacak niteliklere sahip olan Teknik Eğitim Fakültesi veya Eğitim Fakültesi mezunu olanlar.

 b) Fahri Üyelik

1- K.K.T.C vatandaşı olmak

2-Derneğin amaçlarının gerçekleşmesine maddi veya manevi açıdan çok yararlı katkısı olanlara veya olabileceklere Yönetim Kurulu tarafından fahri üyelik veya şeref üyeliği verilebilir.

3- Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir fakat oy kullanmazlar.

4- seçme ve seçilme hakları yoktur.

5- aidat vereme zorunlulukları yoktur ancak isterlerse verebilirler.

 MADDE 6: ÜYELİKTEN AYRILMA

Her üye yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek kaydı ile dilediği zaman üyelikten ayrılabilir. Ödediği aidatları geri alamaz ve herhangi bir hak iddia edemez. Yönetim kurulunda görevli üyenin ayrılması halinde çalıştığı süre içerisindeki sorumluluğu devam eder.

 MADDE 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Dernek üyeleri aşağıdaki yazılı hallerde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

1) Dernek tüzüğüne ve derneğin amacına aykırı hareket etmek.

2) Yönetim Kurulu kararına uymamayı alışkanlık edinmek,

3) Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra 5′inci maddede gerekli görülen özelliklerden birisini veya hiçbirisini haiz bulunmadığı anlaşılmak veya sonradan bu özellikleri kaybetmiş olmak

 MADDE 8: ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ HAKKI

Dernek üyeliğinden çıkarılma halinde çıkarılan üyenin bu karara karşı ilk genel kurula başvurmak hakkı saklıdır. Bu konuda da Genel Kurul kararı kesindir.

 III-DERNEĞİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 MADDE 9: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organlı şunlardır;

1) Genel Kurul

2) Yönetim Kurulu

3) Denetim Kurulu

4) Disiplin Kurulu

 MADDE 10: GENEL KURUL

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak iki şekilde toplanır;

 A-OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:

Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, asli üyelerden oluşur.

Olağan Genel kurul iki yılda bir defa Kasım ayı içinde Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

Genel Kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak toplantıda nisap (genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarıdan bir fazlası) teşkil edilemezse 1 saat beklenip toplantıya geçilir. Bu durumda katılan üyeler nisabı temsil eder.

Genel kurul tarihine son 7 gün kala aidatının tamamını ödemeyen üyeler seçme ve seçilme hakkını kaybederler.

Genel kurula katılma hakkı olan üyelerin isimleri genel kuruldan en az 3 gün önce dernek ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir.

Genel kurula katılacak üyeler en az 10 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazetede ilan edilmek (en az bir tane günlük gazetede) suretiyle toplantıya çağrılır .

Genel Kurulu Dernek başkanı veya Genel sekreteri açar. Üyeler arasından açık oy ile bir Genel Kurul başkanı ve iki katip seçilir.

Genel kurulda yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, divan oluşturulduktan sonra 10 dakika içerisinde toplantıda hazır bulunan en az 10 üye  tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlası ile alınır.

Derneğin feshine kayıtlı üyelerin 2/3 sinin teklifi ve toplantıda bulunan üyelerin 2/3′sinin oyları ile karar verilir. Her üyenin bir oyu vardır. Bizzat kullanır. Üyelerden hiçbiri diğerine vekalet edemez.

Toplantı tutanağı başkanlık divanınca tasdik olunarak dernekte saklanır.

Tutanak sureti en geç (10) on iş günü içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Seçimler gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.

 B-OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:

Yönetim  kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği veya 14. maddedeki hallerde genel kurul olağanüstü olarak toplanır.

Olağan toplantılarla ilgili hükümler olağanüstü toplantılar içinde uygulanır. Ancak Olağanüstü toplantıların gündemine eklemeler yapılamaz ve gündemde olmayan konular görüşülemez.

 MADDE 11: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1) Yönetim , Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek.

2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek.

3) Yönetim  ve denetim  kurulu  raporlarını  incelemek ve bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak,

4) Dernek bütçesini inceleyip karara bağlamak.

5) Yasaların öngördüğü hükümler ile Derneğin amaç ve hizmet konuları yönünde gereken kararları almak,

6) Derneğin yönetmeliklerini onaylamak,

7) Derneğin, ayni amaçla faaliyet gösteren kuruluşlarla federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek,

8 )Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek,

9) Derneğin amacına uygun faaliyetler için teklifte bulunmak. Genel kurulda derneğin feshine ilişkin karar 2/3 çoğunlukla, diğer kararlar oy çoğunluğu ile alınır.

10) Yönetim kurulunun getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

11) Mevcudun 2/3′ünün oyu ile derneğin feshine karar vermek

 MADDE 12: KARARLARIN   İLGİLİLERE  DUYURULMASI

Genel Kurulda verilen kararlar ve organlara seçilenlerin isim listesi on gün içerisinde seçilen Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Kaymakamlığa bildirilir. Alınan Genel Kurul Kararları Resmi Mercilere ve/veya ilgili kişilere yazılı olarak bildirilebileceği gibi, Dernek ilân tahtasına asılmak suretiyle de tebliğ edilebilir.

 MADDE 13: YÖNETİM KURULUNUN ŞEKLİ VE GÖREV  DAĞILIMI

Yönetim Kurulu 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Genel Kurul toplantıları her yıl yapılır ancak seçimler 2 yılda bir yapılır. Arada yapılan Genel Kurul Mali Genel Kurul diye anılır.Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 2 yıldır. Yönetim Kurulu derneğin temsilcisi ve sorumlusudur. Yönetim Kurulu açık veya gizli oyla kendi arasından görev dağılımı yapar.

 Görev  dağılımı;

1) Dernek Başkanı

2) Genel Sekreter

3) Muhasip

4) Sosyal İşler Sorumlusu

5) Eğitim İşleri Sorumlusu   şeklinde oluşmaktadır.

Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından 30 gün içinde dernek üyeleri olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılır. Yönetim Kurulu, dernek başkanının çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her ay en az bir defa  toplanır. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı

ise toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır.

 MADDE 14: YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMIŞ SAYILMASI

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının ayrılmış olması halinde Yönetim Kurulu dağılmış sayılır. Bu durumda Genel Kurul 30 gün içinde Olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim Kurulu seçilir. Seçim yapılıncaya kadar eski Yönetim Kurulu derneğe sorumluluk getirmeyecek şekilde göreve devam eder.

 MADDE 15: ÇOĞUNLUĞA UYMA

Yönetim   Kurulu   üyeleri,Yönetim   Kurulunda  birlik  ve  uyumu   korumakla sorumludurlar ve çoğunluğun verdiği kararlara uyarlar.

 MADDE 16:DERNEK YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için yetki vermek,

2) Derneğe gelir temin etmek ve bunun için, derneğin mallarını, menkul ve gayrimenkul kıymetlerini nemalandırmak, gelirlerini tahsil etmek, bu konuda gereken her türlü harcamaları yapmak veya kendi sorumlulukları altında görevlendirecekleri kimselere yaptırmak, makbuz mukabili tahsilat yapmak,

3) Derneğin amacı ve faaliyetleri doğrultusunda gayrimenkul ve müştemilatlarının yapımı, onarımı, tefrişi ile ilgili her türlü alım satımı, inşaat işleri yapmak ve yaptırmak, işçi çalıştırmak, her türlü harcamaları belge karşılığı yapmak,

4) Yıllık çalışmalara ait faaliyet raporları düzenlemek,

5) Muhasebe kayıtlarını, gelir gider ve üye kayıt defterini tutmak,

6) Derneğin yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve yürütmek,

7) Dernek adına bankaya hesap açmak, tahsilatları bankaya yatırmak, harcama yapmak

8) Dernek şubeleri açmaya karar vermek, bunların çalışmasını denetlemek, şubeler arası koordinasyonu sağlamak, amaca uygun çalışmayan şubeleri lağvetmeye karar vermek,

9) Derneğin amaçlarını kapsayan ve lüzum görülen konularda yazılı talimatları ve bunlara ait değişiklikleri düzenlemek, bunları usulüne uygun olarak uygulamak,

10) Dernek tüzüğünü yorumlamak,

11) Dernek işlerinin yürütülmesi amacı ile, derneği yargı organları, idari makamlar, gerçek ve tüzel kişiler karşısında temsil etmek,

12) Geçici görevle başka yerlere gönderdiği Yönetim Kurulu, üyelerine ve dernek personeline verilecek yolluk miktarlarını tespit etmek,

13) Derneğin faaliyet ve amaç maddesinde sayılan işlerin gerçekleştirilmesi için her türlü kararı almak ve uygulamak,

14) Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz olarak üst üste üç defa gelmeyen üyeyi kuruldaki görevinden ayrılmış saymak, bunun veya çeşitli sebeplerle kuruldan ayrılan üyelerin yerine, Genel Kurulda aldıkları oyların sırasına göre, yedek üyeleri çağırmak,

15) Üyelerin disiplin işlerini Disiplin Kuruluna göndermek.

16) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 17: DERNEK BAŞKANI GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu tarafından iki yıllık bir çalışma süresi için seçilir.

Görevden ölüm, istifa, tutukluluk, mahkumiyet veya başka bir sebeple ayrılması halinde 40 gün içerisinde Yönetim Kurulu yeni başkanını seçer. Yeni Başkan seçilene kadar Başkanlığa Dernek Genel Sekreteri vekalet eder.

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır;

1) Her türlü ilişkilerde Derneği temsil etmek ,

2) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek, ve bu kurul tarafından verilen kararları uygulamak,

3) Dernek organlarının işbirliği halinde ve ahenkli bir şekilde çalışmasını sağlamak, Derneğin yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek.uygulamalarına etkinlik kazandırmak.

4) Denetleme Kurulu raporlarının gereğini yapmak,

5) Disiplin Kurulu kararlarının gereğini yapmak

6) Yönetim Kurulundaki oylamalarda eşitlik halinde belirleyici oyu vardır.

 MADDE 18: GENEL SEKRETER GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu tarafından seçilen genel sekreter;

1) Dernek Başkanının yokluğunda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

2) Dernek Başkanının geçici ayrılmalarında Dernek Başkanının yetki ve sorumluluğunu yüklenir ve Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

3) Muhasip Üye ve diğer üyelerin bütün çalışmalarına yardımcı olur.Dernek çalışmaları ile ilgili prosedürleri ve kurul kararlarını yerine getirir.

4) Derneğin her türlü yazı işlerini düzenler ve yürütür,

5) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapar,

6) Derneğin yayın organı ile ilgilenir,

7) Şeref üyelerine ait kayıt işlemlerini ve Derneğin Genel üye kütüğünü düzenler.

8) Yönetim Kurulu ve Dernek Başkanınca verilen diğer görevleri yapar.

9) Yönetim kurulunun onayı ile, ihtiyaç duyduğu özel ve belli amaçlar için ekipler kurup çalışmalar yapabilir.

 MADDE 19: MUHASİP GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu tarafından seçilen muhasip

1) Derneğin her türlü muhasebe işlerini yapar ve  yönetir,

2) Başkan veya Genel Sekreter ile paraların usulüne göre harcanmasını sağlar.

3) Gelir ve giderlerle ilgili tüm muhasebe kayıtlarını ve defterlerini usulüne uygun olarak tutar, bilanço ve kesin hesaplara ait defter ve dosyaları düzenler,

4) Saymanlık işlerine ait defter,  dosya ve belgeleri Başkan veya Genel Sekreter ile Denetleme Kurulu üyelerinin inceleme ve denetlemesine hazır tutar,

5) Derneğin demirbaş ve ayniyat işlerini düzenler,  işlemlerini yürütür,

6) Gerektikçe Derneğin mali durumu hakkında Dernek Başkanına ve Yönetim Kuruluna bilgi verir,

 MADDE 20: SOSYAL İŞLER SORUMLUSU GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin yapacağı sosyal faaliyetleri düzenler ve organizasyonunu yapar.

 MADDE 21: EĞİTİM İŞLERİ SORUMLUSU GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin Mesleki Eğitime bağlı okullarda gelişip yaygınlaşması için çalışmalar yapar.

Üyelerinin mesleki potansiyellerinin geliştirilmesine yardımcı olacak hizmet içi eğitim ve diğer her türlü çalışmaları yapar.

MADDE 22: DENETİM KURULU

Denetleme kurulu üç asil ve iki yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Aralarından en geç 15 gün içerisinde bir başkan seçerler.

Görev süreleri 2 yıldır.

Denetleme kurulu  üç asil üye ile toplanır.

Kararları oy çokluğu ile alınır.

Gerektiğinde Derneğin defter, hesap ve yazışmalarını tetkik eder.

Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulur.

 MADDE 23: DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

1) Denetim Kurulu  derneğin hesaplarını teftiş ve murakabe için aylık hesap kağıtlarına yazar ve yönetim kurulu vasıtasıyla genel kurula bilgi verir.

2)Derneğin hesapları ayni maksatlar için yıllık hesap defterine geçirilir ve yönetim kurulu vasıtasıyla genel kurula sunulur. Genel kurulun hesapları onaylaması ile hesaplar kesinleşir.

3) Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunar,

4) Uygun gördüğü zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini, yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,

 IV-MALİ HÜKÜMLER

 MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri;

1) Dernek üyelerinin ödeyecekleri aidatlar.

2) Derneğe yapılacak yada dernekçe edinilecek taşınır yada taşınmaz mallar ve bunların gelirleri,

3) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak derneğin amacına uygun her türlü yardım ve bağışlar.

4) Dernek tarafından yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser ve spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5) Derneğin yasal hükümlerine uygun olarak edineceği diğer gelirlerdir.

Derneğin tüm gelirleri, ancak, Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Hiçbir suret ve şekilde üyeler arasında kazanç paylaşımı olamaz.

 MADDE 25: AİDAT

Üyeler  10  YTL tutarında aylık aidat öderler.  Üyeler aidatlarını bir yıllığa kadar peşin olarak da verebilirler. Değişen koşullara karşılık Yönetim Kurulunun bu miktarı yılda bir kez olmak kaydı ile iki katına kadar artırma yetkisi vardır.

 MADDE 26: MAKBUZ

Aidat ve dernek adına yapılacak her türlü para alımı, dernek mührünü taşıyan kopyalı makbuz karşılığında yapılır. Bütün makbuzlar sayman veya vekili tarafından imzalanır.

Ancak makbuz kesilmesinin olanaksız olduğu hallerde Başkan ve Muhasip  tutanak tutularak derneğe gelir kaydedilir.

Derneğin banka hesabına yapılan yatırımlarda alınan banka makbuzu da Dernek makbuzu gibi işlem görür.

 MADDE 27:MUHASİPDE  BULUNDURULABİLECEK PARA

Muhasip brüt asgari ücretten fazla parayı bir haftayı aşkın bir süre yanında bulunduramaz. Derneğin banka hesabına yatırmaya veya derneğin giderlerini ödemede kullanmaya zorunludur.

 MADDE 28: BANKADAN PARA ÇEKME YETKİSİ

Para çekme yetkisi Dernek Başkanı, Genel Sekreter ve Muhasip tarafından en az ikili imza ile kullanılır.

MADDE 29: HARCAMA YETKİSİ

Dernek Başkanı ve Muhasip kendi sorumlulukları altında ve sonradan Yönetim

Kurulunun tasvibini almak üzere brüt asgari ücretin yüzde ellisi kadar harcama yapabilir.

Çeşitli sebeplerle kasadan çıkan harcamalara ait mahsup işlemlerinin en geç bir hafta içerisinde yapılması gerekir.

 MADDE 30: DERNEĞE YAPILACAK BAĞIŞLARIN KABULÜ

Yurt içinden ve dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile gerçek ve tüzel

kişiler tarafından yapılan menkul ve gayri menkuller ile her türlü kıymet ve haklarla ilgili

derneğin amacına aykırı olmayan belli bir hizmetin görülmesi için yapılacak şartlı ve şartsız her türlü bağışlar dernek tarafından kabul olunabilir.

Dernek, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

 V-CEZA HÜKÜMLERİ

 MADDE 31: DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

1) Genel kurul tarafından iki yıllık süre için üç asil ve iki yedek seçilen üyelerden oluşur.

2) Disiplin Kurulu üyeleri görev dönemleri süresince derneğin başka organlarında görev alamazlar.

3) Kurul toplanma sayısı ve karar sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur,

4) Yönetim kurulunun oy çokluğu ile gönderdiği üyelerle ilgili kararlar alır.

5) Kurulun verdiği kararlar bağımsızdır.Bu kararlar yalnız Genel Kurulda üyelerin 2/3’ünün katılımı ile olan Toplantıda, üyelerin yarıdan bir fazlasının kararı ile değiştirilir.

6) Kovuşturmaya konu üyelere yazılı savunmaları için azami 30 gün süre verilir. Disiplin Kurulu   savunmayı aldıktan sonra gerekçeli kararını üyeye bildirip Yönetim kurulunu bilgilendirir.Bu süre 10 günü geçmez, şayet üye savunma vermezse disiplin kurulu onun gıyabında işlemlere devam edip karar verebilir.

7) Disiplin Kurulu kendinin doğrudan öğrendiği konularda kararlar alma yetkisine sahiptir.

8) Disiplin Kurulu ceza isteyen organın istemi ile bağımlı değildir.

9) Disiplin Kurulu aldığı kararlarla ilgili olarak 5 gün içerisinde Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

10) Disiplin Kurulunun kendi arasından seçtiği başkan kurul çalışmalarını koordine eder,yazışmalarda yetkilidir ve oylamalarda eşitlik halinde oyu çift sayılır.

11) Disiplin kurulunun verebileceği cezalar şunlardır.

a)UYARMA: Üyeye,aşağıdaki davranışlarında dolayı bir yazılı olarak uyarma cezası verilir ve tarafına  bildirilir.

1) Derneğin çalışma ahengine uygun hareket etme.

2) Arkadaşları arasında huzursuzluk yaratan ve derneğin saygınlığına zarar verme.

3) Derneğin onurunu yıpratıcı eylem ve hareketlerde bulunma.

4) Derneğe aidatını ödemeyen asli üyeler.

 b) İHTAR : Uyarmak için yapılan tebligata rağmen yine aynı davranışlarına devam eden üyelere ihtar cezası verilir  ve tarafına  yazılı olarak bildirilir.

 c) SÜRELİ ÇIKARMA : İhtara rağmen cezayı gerektiren fiil ve hareketlerine devam edenlere uygulanır. Üyelikten çıkarma süresi bir ay’dan az bir yıl’dan çok olamaz. Bu durumda üyenin yükümlülükleri devam eder. Karar yazılı olarak üyeye bildirilir.

 d) DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA : Bu tüzüğün 7. maddesinde sözü edilen durumlarda olanlarla, verilen “Süreli Çıkarma” cezasına rağmen durum ve tutumunu düzeltmeyenler hakkında uygulanır. Haklarında iki kez çıkarma kararı alınanlar hiç bir suretle yeniden üye olamazlar. Üyelikten çıkarılan geriye dönük hak iddia edemez.

12) 31 (11) bendin belirtilen cezaların hangi suçlara karşılık vereceği  Disiplin Kurulunun takdirine bağlıdır.

ancak ayni ceza bir kişiye ayni suçtan  iki kez verilemez.

 MADDE 32: CEZA VERME YETKİSİ

Derneğin bütün üyeleri hakkında yapılacak şikayetleri inceleme ve gerekiyorsa bunlara ceza verme yetkisi Disiplin  Kuruluna aittir. Disiplin Kurulunun kararlarına, Genel Kurula başvurmak suretiyle itiraz edebilir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir. İtiraz, yönetim Kurulunun Kararının bildirilmesinden sonraki ilk Genel Kurula yapılır. Bu süre içinde itiraz edilmeyen Disiplin Kurulu Kararı kesinleşmiş sayılır

 MADDE 33: SAVUNMA HAKKI

Disiplin Kurulu, yapılan şikayetler hakkında karar vermeden önce, hakkında kovuşturma yapılan üyelerin yazılı savunmasını alır ve gerekiyorsa bu konuda bilgisi olanların tanıklığına baş vurur ve buna göre gerekli kararı verir.

 VI-TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

 MADDE 34: DERNEĞİN TASFİYESİ

Derneğin tasfiyesine yönelik Genel Kurul nisabı kayıtlı üyelerin 2/3’dür. Derneğin feshine ilişkin konunun Genel Kurul gündeminde görüşülmesi için kayıtlı üyelerin 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir.Genel Kurulda fesih kararı mevcut üyelerin 2/3 ünün onayı ile alınır. Nisap sağlanamazsa tasfiye önerisi geçersiz sayılır.

 MADDE 35: DERNEK MALLARININ DURUMU

Derneğin herhangi bir sebeple kapatılması halinde, dernek mallarının akıbeti

kapatma kararını veren makam veya Genel Kurul tarafından tayin edilir.

Derneğin kendiliğinden dağılması halinde varlıkları Kıbrıs Türk Eğitim Vakfına devredilir.

 MADDE 36: İLGİLİ MAKAMLARA BİLDİRME

Derneğin feshi veya kapatılmasına karar verildiği taktirde durum karardan sonraki

on (10) iş günü içinde ilgili makamlara bildirilir.

 VII-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 MADDE 37: TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ

Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce ( toplantıdan en az 15 gün önce) değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzükte değişiklik istemi dernek Yönetim Kurulu yada en az genel kurul üyelerinin 1/5′inin imzaladığı ortak önergeyle, dernek genel kurulu başkanlığına sunulur. Önergelerin okunmasından sonra görüşmelere geçilir. Aynı konuda farklı önergeler varsa, genel kurul başkanlığı, genel kurulun salt çoğunluğunun onayı ile her öneri oylanır. Toplantıda, üyelerin 2/3’ünün hazır olduğu bir toplantıda, salt çoğunluğun onay vermesi ile tüzük değişikliği gerçekleşmiş olur.

 MADDE 38: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin iç denetimi Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu (veya bu kanunun yerini alacak yasalar) ve Dernek tüzüğü hükümlerine göre  Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 MADDE 39: TÜZÜĞÜN YORUMLANMASI

Tüzük hükümlerinin anlaşılmasında tereddüt olması halinde Yönetim Kurulu

tüzüğü yorumlar.

 MADDE 40: KARAR ÇOĞUNLUĞU

Bu tüzükte aksi belirtilmediği hallerde kararlar oy çokluğu ile verilir. Oyların eşitliği

halinde organda başkan olan şahsın desteklediği taraf kazanmış sayılır.

 MADDE 41: TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte şu defterler tutulur:

1) Üye kayıt defteri,

2) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Karar defterleri,

3) Gelen ve giden evrak defteri,

4) Misafir getiren üyelerin ve getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren defter.

5) Gelir-Gider Defteri

 MADDE 42: LOKAL AÇMAK

Derneğin lokali olduğu veya olacağı halde, üye olmayanlar devam edemezler.

 MADDE 43: ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurul tarafından yapılan seçimi izleyen 10 (on) iş günü içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin isimleri ilgili Mercilere yazılı olarak bildirilir.

 MADDE 44: DERNEĞİN TÜZEL KİŞİLİĞİ

Dernek işbu tüzük ve kuruluş bildirgesinin mahalli  amirliğine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

 MADDE 45: KURUCULAR

Kurucu Üyelerin ad ve soyadları ile meslekleri ve ikâmet adresleri aşağıda belirtilmiştir.

 K.K.T.C. TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ (TÖDER) KURUCU ÜYELERİ

S. No

                       Kurucu Üyelerin

Adı-Soyadı                             Meslekleri                        İkâmet Adresleri

1- Ahmet Arslan  Öğretmen    Gümüş Sok. Adil Bey Apt. No:1 Girne
2- Ali Yenen     Öğretmen      Etap Sosyal Konutlar 36. Blok D:2 Kermiya / Lefkoşa
3- Cemaliye N. Davutoğlu   Öğretmen     No:2 Gezer Sok. Hamitköy / Lefkoşa
4- Gülhan Yeşilgül Öğretmen    

Safir Evleri No:4/2 Boğazköy / Girne                  

5- Hasan Hocaoğlu      Öğretmen       Vehbi Bey Abahorlu 100 Apt. D:1 K.Kaymaklı / Lefkoşa
6- Ali Erkan   Öğretmen   Bahçe Sok. Blok:19 Daire:3 Devlet Sosyal Konutları Kermiya
7- Erol Çulluoğlu  Öğretmen      Dumlupınar Sok. No:4  Güzelyurty
8- Hüseyin Koze   Öğretmen    Ilgın Sok:  No:10  Taşkınköy / Lefkoşa
9- Ahmet Ulubay   Emk. Öğrt.     Yenikapı Sok. No:13A Gönyeli / Lefkoşa
10- Feridun Tayız Öğretmen   Şht.Kemal Ünal Sok. Taşkınköy / Lefkoşa
11- Bilal Koç   Öğretmen    Bozkır Sok. No:3/1 Gönyeli / Lefkoşa
12- Salih Çobanoğlu         Öğretmen   Zübeyde Hanım cad. No:104 Ortaköy / Lefkoşa
13- Tünay Korcan  Öğretmen   Çamlık Sok. No:8 Gönyeli / Lefkoşa
14- Atay Arkan    Öğretmen    Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Seray Mobilya Hamitköy / Lefkoşa
15- Cengiz Bağcı  Öğretmen Ören sok. No: 9/A  Marmara / Lefkoşa
16- Gürkan Büyüktaş Öğretmen  Şht. Fevzi Öztürk Sok.No:6/6 Ortaköy / Lefkoşa
17- Anar Büyüktaş Öğretmen  Şht. Fevzi Öztürk Sok.No:6/6 Ortaköy / Lefkoşa
18- Ziya Toyer Öğretmen  Aliaziz Sok. No:25 Kermiya / Lefkoşa
19- Osman Beyit   Öğretmen  Ali Paşa Sok. No:1 Çağlayan / Lefkoşa
20- Faruk Çelik  Öğretmen  Bülent Ecevit Cad. No:12 Geçitkale / Lefkoşa

                          

                                             

                            

                                         

                                   

                                  

                                                

                              

                                        

                                         

                                            

                                      

                                          

                                              

                                        

                                           

 

 Üye Girişi
Anket
Sizce MTÖ‘ye bağlı okulların en önemli sorunu hangisidir?YukariCik